Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp


Trường Tiểu học Phổng Lăng Huyện Thuận Châu Tỉnh Sơn La
Phổng Lăng
Địa chỉ: Bản Nà Sa xã Phổng Lăng Huyện Thuận Châu Tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0916001838 - 0223848593
Email:thphonglang@thuanchau.edu.vn


a1 A2 a3 a4 A5 A6 A7 A7 A9

Tin bài từ cơ sở

KẾ HOẠCH Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục năm học 2013-2014

UBND HUYỆN THUẬN CHÂU

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 

 


Số:  58/KH-PGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


           Thuận Châu, ngày 26 tháng 9 năm 2013

    

KẾ HOẠCH

Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ Nhà giáo và cán bộ quản lý

cơ sở giáo dục năm học 2013-2014

 
 

 

 

Thực hiện Công văn số 5735/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 21/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014 về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ NG và CBQLCSGD, Công văn số 825/SGDĐT-TCCB ngày 09/9/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục huyện Thuận Châu năm học 2013-2014 như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng địa phương; gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại mỗi đơn vị trường học.

2. Triển khai tổ chức thực hiện và rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển nhân lực tại các đơn vị, có phướng án giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên; xây dựng dự báo nhu cầu nhân lực ngành để có kế hoạch tuyển dụng, sử dụng bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ; chuẩn hóa hệ thống cơ sở dữ liệu; thông tin dự báo nhân lực ngành; triển khai đầy đủ văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thực hiện Luật Viên chức đến các cơ sở giáo dục trong toàn huyện.

3. Tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyện môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên trong toàn ngành.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo Chuẩn đảm bảo khách quan, công bằng qua kết quả bồi dưỡng thường xuyên và đóng góp thực tế với nhà trường, được đồng nghiệp và phụ huynh học sinh ghi nhận. Gắn kết chặt chẽ việc đánh giá giáo viên với công tác bồi dưỡng thường xuyên và thi đua khen thưởng, phân công nhiệm vụ, quy hoạch cán bộ quản lý của cơ sở giáo dục và của toàn ngành.

5. Tiến hành rà soát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và đặc biệt là giáo viên, nhân viên hợp đồng để bổ sung kịp thời, điều chỉnh phù hợp theo các văn bản quy định. Đảm bảo thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành giáo dục theo quy định hiện hành. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về phòng Giáo dục và Đào tạo (qua bộ phận Tổ chức và Cán bộ) theo quy định.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua

a) Các đơn vị trường học tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện các nội dung cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, các phòng trào thi đua phù hợp với từng cấp học, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục trên toàn huyện.

b) Tổ chức hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua gắn với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong toàn ngành. Có biện pháp tích cực để phong ngừa và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo.

2. Thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Ngành Giáo dục huyện Thuận Châu

a) Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 6639/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2011 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo về phê duyệt kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011-2020 và các văn bản hướng dẫn về triển khai nhiệm vụ quy hoạch đội ngũ. Tham mưu với UBND huyện triển khai thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, sử dụng hợp lý đảm bảo đội ngũ nhân lực ngành Giáo dục đủ về số lượng, đông bộ về cơ cấu chuyên môn của mỗi bậc học, cấp học; nâng cao chất lượng đội ngũ, chú trọng phát triển đội ngũ giáo viên mầm non để thực hiện PCGDMN cho trẻ 5 tuổi và đội ngũ giáo viên tiềng Anh các cấp.

b) Tham mưu cho UBND huyện và phối hợp với các ban, ngành liên quan thực hiện tốt nhiệm, hiệu quả việc tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật trên nguyên tắc đảm bảo đúng đối tượng, công bằng, dân chủ, công khai.

c) Tiếp tục khiển khai tập huấn về công tác quản lý cán bộ (PMIS), chuẩn hóa hệ thống cơ sở dữ liệu, tích cực triển khai việc quản lý nhân sự và sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử (phần mềm PMIS) về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên; rà soát, chuẩn hóa hệ thống danh mục, cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu (PMIS) theo quy định.

d) Thực hiện theo đúng quy chế Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BNV ngày 6/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, rà soát, đối chiếu các văn bằng, chứng chỉ, bổ sung các hồ sơ còn thiếu của cán bộ giáo viên, nhân viên. Không để thiếu hồ sơ của cán bộ, giáo viên, nhân viên gây khó khăn trong quá trình thẩm định hồ sơ BHXH và giải quyết chế độ chính sách, thực hiện tốt công tác bảo quản, lưu trữ đảm bảo khoa học.

3. Triển khai công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục

a) Chú trọng chỉ đạo xây dựng đội ngũ tổ trưởng, tổ phó, tổng phụ đội, bí thư chi đoàn là những người có chuyên môn tốt nhất, có khả năng quản lý, có uy tín. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước và quản lý ngành ... cho đội ngũ cốt cán nhằm tạo nguồn cán bộ và nâng cao chất lượng công tác quản lý của đơn vị.

b) Hiệu trưởng các đơn vị trường học chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nhà giáo, nhất là về ngoại ngữ và công nghệ thông tin của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý.

c) Chỉ đạo, triển khai hiệu quả công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

d) Tổ chức triển khai bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và các viên chức khác trong các cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn chức danh và Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, Chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

e) Xác định nhu cầu và tổ chức triển khai bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông theo Quy chế và chương trình bồi dưỡng thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

g) Tiếp tục triển khai tập huấn cho cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục và giáo viên về ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức các hoạt động giáo dục, đổi mới kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, giáo dục kỷ luật tích cực, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn học đường và hướng nghiệp cho học sinh. Bồi dưỡng giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ trưởng chuyên môn các trường phổ thông.

4. Triển khai đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo chuẩn

Các cơ sở giáo dục tiếp tục chỉ đạo, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo Chuẩn nghề nghiệp, theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Sử dụng kết quả đánh giá theo Chuẩn, đánh giá xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, chuyển đổi sắp xếp công việc phù hợp với những giáo viên, cán bộ quản lý không đạt Chuẩn. Rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý, xem xét không bổ nhiệm lại đối với những cán bộ quản lý có 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 02 năm liên tiếp, trong đó có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ.

5. Thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

a) Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng, theo các quy định của Nhà nước và của tỉnh trong việc thực hiện các chính sách, chế độ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, chuyển ngạch, chuyển loại viên chức. Đối tượng được nâng lương trước thời hạn phải đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn, tạo động lực cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị tích cực công tác.

Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách tại các cơ sở giáo dục trực thuộc.

b) Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách về nâng lương và phụ cấp theo lương, chế độ làm việc đối với nhà giáo và cán bộ quản lý theo quy đinh. Rà soát, kiến nghị điều chỉnh các chế độ, chính sách hiện hành đối với giáo viên và cán bộ quản lý theo văn bản mới quy định.

c) Chỉ đạo và phối hợp các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời, dứt điểm những bức xúc, khiếu nại, tố cáo của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục về những vấn đề liên quan đến quyền lợi, chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

6. Thực hiện đầy đủ và đúng chế độ thông tin báo cáo

a) Báo cáo công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ và cán bộ quản lý về phòng Giáo dục và Đào tạo (quan bộ phận Tổ chức - Cán bộ) trước ngày 20 tháng 5 hằng năm.

b) Công tác thống kê, báo cáo định kỳ (báo cáo chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hằng năm, đánh giá xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên, đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo Chuẩn, dữ liệu PMIS...).

* Thống nhất thời gian nộp báo cáo như sau:

- Kỳ đầu năm học, nộp trước ngày 20/9, gồm dữ liệu PMIS, EMIS, VEMIS.

- Kỳ giữa năm học: Báo cáo chất lượng đánh giá xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, dữ liệu PMIS, EMIS, VEMIS trước ngày 15/01.

- Kỳ cuối năm học: Báo cáo chất lượng đánh giá xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, đánh giá xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo chuẩn, dữ liệu PMIS, EMIS, VEMIS trước ngày 15/5.

* Lưu ý: Khi báo cáo các đơn vị cần kiểm tra, đối chiếu số liệu thật chính xác, logic giữa các biểu mẫu các báo cáo trước khi gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo.

* Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin báo cáo khác (định kỳ, đột xuất) về những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên đây là kế hoạch xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo năm học 2013-2014, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:

Các đơn vị trường học nghiên cứu kỹ kế hoạch xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý năm học 2013-2014 của phòng; xây dựng kế hoạch và triển khai đến cán bộ, giáo viên và nhân viên trong đơn vị để thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị đơn vị thông tin về phòng Giáo dục và Đào tạo (qua bộ phận Tổ chức - Tổng hợp, ĐT 022.3847.065) để phối hợp giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- TT lãnh đạo phòng;

- CM các bậc học;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, Hùng 120b.

TRƯỞNG PHÒNG

               

 

 

 

 

       Nguyễn Ngọc Quang